Otázky a odpovede

Prečo sa oddlžiť?

 • Pre lepší spánok seba a svojej rodiny.
 • Pretože je to férové voči veriteľom, ktorí Vám požičali, a ešte z toho aj zaplatili daň.
 • Pretože očisťuje ekonomiku, a tým zvyšuje zamestnanosť a dáva šancu Vám aj iným začať nový  život.
 • Pretože to lze tak prečo tuto možnosť nevyužiť

Ako dlho to trvá?

 • Rýchlosť konania je závislá predovšetkým od Vás. Úlohou je zhromaždiť všetky podklady, ktoré od Vás požadujeme  a naša práca nepotrvá viac než 15 dní. Konanie súdu je ohraničené zákonom (max. 30 dní). To však ovplyvniť nevieme. Z rýchlosti Vášho konania vieme odčítať, ako  veľmi Vám záleží na oddĺžení.

Koľko to stojí?

 • Ceny sú uvedené v jednotlivých balíčkoch. Každá ďalšia hodina nášho poradenstva má hodnotu 100€ na hodinu práce + vynaložené náklady + súdne poplatky.

 

 • Také sme pre Vás spísali tie najvýznamnejšia a najdôležitejšie parametre exekúcii podľa zákona.
 
 • Primeranosť

Exekútor postihuje majetok, ktorý bezpečne postačuje na úhradu celkovo exekuované pohľadávky. Pri sankcionovali majetku najprv súdny exekútor uplatňuje prikázaní pohľadávky zrážkami zo mzdy a iných príjmov a zriadením exekútorského záložného práva na nehnuteľnostiach. Ak toto nestačí, vykoná exekúciu predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností.
Jedná sa o výkladovú záležitosť a je potrebné rozlišovať pojmy zaistenie majetku a vykonania exekúcie. Exekútor pri vykonávaní dbá na poradie. Najprv sa teda snaží vykonať exekúciu prikázaním pohľadávok alebo zrážkami mzdy. V prípade, že tieto nepostačujú, vykonáva ďalej exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností.

 • Zriadenie exekútorského záložného práva na nehnuteľnostiach

Súdny exekútor má možnosť, rovnako ako súd, zriadiť na nehnuteľnosti dlžníka exekútorské záložné právo.
Hoci sa objavili aplikačné problémy vo vzťahu ku katastru nehnuteľností, jedná sa o prínosné opatrenia.
Katastrálnom úradom nevyhovuje, ako je tento inštitút definovaný, a vymazať tak exekútorské záložné právo u zaplatenej pohľadávky so sebou prináša nemalá úskalia. Bude sa zrejme riešiť novelizáciou ustanovenia.

 • Začatie konania

Návrh na nariadenie exekúcie podáva veriteľ súdnemu exekútorovi. Ten zabezpečí, aby návrh spĺňal všetky náležitosti (prípadne vyzve veriteľov na doplnenie alebo opravu) a postúpi podanie súdu so žiadosťou o poverení. K zrýchleniu postupu má slúžiť elektronická komunikácia. Potom súd exekútora poverí na vykonanie exekúcie.
Prax ani dátové schránky nepriniesli na súdoch zrýchlenie práce, a tak sa dnes paradoxne čaká, než je exekúcia nariadená, v rade prípadov dlhšie. Aj keď exekútor spracuje vec a odovzdá v lehote súdu, zo strany niektorých súdov je nariadenie exekúcie odkladať a vyriešené niekedy aj po mesiacoch.

 • Zákaz nakladania s majetkom

Dlžník nesmie po doručení uznesenia o nariadení exekúcie nakladať so svojím majetkom. Právny úkon, ktorým by toto porušil, je neplatný, však sa právny úkon považuje za platný, pokiaľ sa ho nedovoláte oprávnený, exekútor alebo prihlásený veriteľ. Dovolanie sa neplatnosti je možné vykonať vydaním exekučného príkazu na takto ušlý majetok.
Vzhľadom k tomu, že aj predtým tu bola určitá dohľadávací činnosť strán ušlého majetku aj dnes stačí, aby dohľadané majetok dlžníka súdny exekútor postihol. Predtým však zasielal exekútor uznesenie o nariadení exekúcie do katastra nehnuteľností, aj keď dlžník nehnuteľnosť nemal pre prípad, že by ju dlžník neskôr nadobudol. To sa ale dnes nedeje. Exekútor sa nemusí o tom, že dlžník nehnuteľnosť nadobudol v prípade, kedy ju rýchlo predá, vôbec dozvedieť.

 • Vyčiarknutie vecí zo súpisu

Súdny exekútor môže na návrh tretích osôb, ktorým svedčí právo k spísané veci vyčiarknuť vec zo súpisu. Ak to navrhne veriteľ, exekútor veci vyčiarkne vždy. Ak na návrh tretích osôb nevyčiarkne, môžu si tieto podať vylučovaciu žalobu.
Zrýchľuje konanie vo veciach, kde tretie osoby nie sú schopné preukázať svoje vlastníctvo pri samotnom úkone - súpise hnuteľných vecí. Taktiež umožňuje oprávnenému väčšiu dispozícii s riadením v prípade spísania hnuteľných vecí.

 • Vyplatenie vymoženého plnenia veriteľovi

Súdny exekútor je povinný vyplatiť vymáhaných plnenia v lehote do 30 dní od vymoženiu plnenia vyššieho ako 39 eur. Vzhľadom na stanovené povinnosti veriteľ vie, že v prípade vymáhania pohľadávky môže počítať s výplatou, za splnenia zákonných podmienok v určitom termíne, čo prináša právnu istotu účastníkom.

 • Rozhodovanie o odklade a zastavenie

Súdny exekútor rozhoduje v tzv nesporných veciach, tj vyhovie návrhu, inak všetky podklady k tomu postúpi na rozhodnutie súdu. Súdny exekútor rozhoduje tiež o odmietnutí návrhu, ak pre nezrozumiteľnosť, neurčitosť a neúplnosť podania nemožno o návrhu vecne rozhodnúť. V prípade zastavenia potom môže exekútor rozhodnúť o zastavení exekúcie aj bez návrhu, ak s tým veriteľ súhlasí.
Vzhľadom k tomu, že súdny exekútor rozhoduje iba o nesporných prípadoch, vo väčšine prípadov, keď navrhuje zastavenie dlžník, prekladá na rozhodnutie súdu spolu s vyžiadaním stanovísk spis. Spisy tak putujú medzi exekútormi a súdmi, čo dosť zaťažuje konania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

 

Kontaktujte nás